Katalog informacij javnega značaja


Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda Osnovna šola Janka Kersnika Brdo
Brdo 5
1225 Lukovica
Tel: 01 7235 020
Fax: 01 7235 036
Odgovorna uradna oseba dr. Anja Podlesnik Fetih
Tel: 01 7235 020
anja.fetih@guest.arnes.si
Datum prve objave kataloga 16. 11. 2006
Datum zadnje spremembe 19. 10. 2020
Katalog je dostopen na spletnem naslovu http://www.osjkb.si/02sola/ijz.htm

Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
1. Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Janka Kersnika Brdo, Brdo 5, 1225 Lukovica
Podružnična šola Blagovica, Blagovica 33, 1223 Blagovica
Podružnična šola Krašnja, Krašnja 14a, 1225 Lukovica
Vzgojno-varstvena enota Medo, Prevoje pri Šentvidu 170, 1225 Lukovica
Dva oddelka VVE Medo delujeta na lokaciji Krašnja 14a, 1225 Lukovica.
Organigram zavoda Organigram zavoda
2. Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba dr. Anja Podlesnik Feih
Tel: 01 7235 020
anja.fetih@guest.arnes.si
3. Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi Akt o ustanovitvi
Poslovnik o delu Sveta zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo
Pravila OŠ Janka Kersnika Brdo
Hišni red
Pravilnik o razporeditvi delovnega časa v OŠ Janka Kersnika Brdo
Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
Pravila o zavarovanju osebnih podatkov v OŠ Janka Kersnika Brdo z VVE Medo
Izjava o varnosti za Osnovno šolo Janka Kersnika Brdo
Pravilnik o popisu
Pravilnik o rabi, varovanju in uničevanju pečatov in ključev šole ter o ravnanju z alarmno napravo
Pravilnik o računovodstvu
Sklep o ustanovitvi Šolskega sklada OŠ Janka Kersnika Brdo
Pravilnik Šolskega sklada OŠ Janka Kersnika Brdo
Pravila šolske prehrane
Pravilnik o podrobnejših kriterijih in postopkih za dodelitev sredstev za subvencionirano šolo v naravi in tabore na OŠ Janka Kersnika Brdo
Pravila OŠ Janka Kersnika Brdo o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom
Pravilnik o uporabi športnih dvoran OŠ Janka Kersnika Brdo (cenik)
Vzgojni načrt
Pravilnik o rabi sodobnih mobilnih naprav v šoli
Državni predpisi Veljavni predpisi s področja vzgoje in izobraževanja
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
4. Seznam strateških in programskih dokumentov
Seznam strateških in programskih dokumentov Letni delovni načrt za šol. l. 2022/2023
5. Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov, ki jih vodi organ
Seznam postopkov Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred
Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja
Postopki priznavanja tujega izobraževanja
6. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij Večina informacij je dostopna prek spleta http://www.osjkb.si ob vsakem času. Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.