Stare tradicije nekoč – šport, rekreacija in turizem danes

Leta 2019 smo prijavili projekt z naslovno temo Kulturna dediščina skozi šport in rekreacijo danes, saj sta bili leti 2018 in 2019 označeni kot evropski leti kulturne dediščine – tako na ravni EU kot pri nas.

V 24 mesečnem projektu naša šola sodeluje s finsko osnovno šolo iz mesta Pornainen v bližini Helsinkov. V okviru projekta sta predvideni tudi dve izmenjavi učencev med OŠ Janka Kersnika in Pornaisten Yhtenaiskoulu.

Nekdanja opravila, dejavnosti ali premagovanje razdalj ter omejitev časa in prostora v preteklosti nam danes posledično ponujajo širok nabor prostočasnih in športnih aktivnosti, ki so se iz njih razvile – torej iz nekdanjih opravil, dejavnosti do športa danes.

Mislimo, da bomo z izvedbo tega projekta zelo dobro povezali kulturno dediščino sodelujočih narodov ter šport, rekreacijo in turizem.

Šport oz. gibanje je močno povezano s posameznikovim telesnim in duševnim zdravjem. Na evropski in globalni ravni je eden od glavnih motorjev turizma.

Z našim projektom zajemamo naslednja področja: 

  • kulturna dediščina, lokalna zgodovina, mikrozgodovina, kulinarika
  • turizem, mobilnost, spoznavanje kultur in njihov vpliv na nas
  • evropsko povezovanje, pripadnost evropskemu prostoru in kulturi
  • šport in rekreacija, psihično in fizično zdravje, zdrav življenjski slog
  • učenje tujih jezikov, komunikacijske veščine, uporaba IKT
  • premagovanje osebnih omejitev, socialne spretnosti, medvrstniško vključevanje
  • sodelovanje, krepitev timskega duha, čustvene zrelosti in inteligentnosti
  • povezovanje in izmenjava dobrih pedagoških praks in učinkovitih prijemov

Na področju športov, ki so se razvili iz nekdanjih običajev, dejavnosti v obeh državah in so del nesnovne kulturne dediščine, predlagamo rafting, veslanje, pohodništvo, gorništvo, smučanje, konjeništvo … Te skupine športov poznamo pri obeh narodih oz. kulturah, kar bo zanimiva iztočnica za primerjavo pri izmenjavi dobrih praks.

Raziskovali bomo stare pripomočke, oblačila, začetke, uspehe, razvoj in jih navezali na danes priljubljene športe. Učenci se bodo spoznali z okoljem, od koder ti športi izvirajo, določali bodo geografske, gospodarske in družbene posebnosti tega okolja, raziskovali kulinariko ...

Z raziskovanjem in spoznavanjem ter primerjavo dejavnosti naših prednikov bomo udeleženci utrdili oz. pridobili pomembna zavedanja skupne evropske kulturne pripadnosti. Spoznali bomo izvor in tradicijo današnjih množičnih športnih aktivnosti in njihov vpliv na življenje posameznikov in narodov.

Iskanje specifik in podobnosti na širokem področju med sodelujočima narodoma bo nedvomno prispevalo h krepitvi stikov in bo imelo rezultate v nadaljnjem sodelovanju med šolama.

Damjan Kunstelj,
vodja projekta