Dodatna strokovna pomoč

Kdo so otroci s posebnimi potrebami?

Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami so otroci s posebnimi potrebami otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, otroci z avtističnimi motnjami ter otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in izobraževanja ter učenci z učnimi težavami.

Pri delu z učenci, ki imajo težave pri učenju, razlikujemo pet osnovnih stopenj pomoči:

1. Pomoč učitelja
2. Pomoč šolske svetovalne službe
3. Dodatna individualna in skupinska pomoč
4. Mnenje in obravnava v zunanji strokovni ustanovi
5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo

Če učenec z učnimi težavami kljub vsem učiteljevim prilagoditvam, obiskovanju dopolnilnega pouka, pomoči svetovalne službe in zunanjih institucij še zmeraj potrebuje več prilagoditev in pomoči, se staršem predlaga postopek za usmerjanje v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

 Ko otrok pridobi odločbo o usmerjanju, se mu nudi dodatna strokovna pomoč s strani predmetnih ali razrednih učiteljev, psihologinje, defektologinje, svetovalne delavke in po potrebi zunanjih sodelavcev. Ti s posebnimi oblikami pomoči pomagajo otroku pri premagovanju težav in odpravljanju primanjkljajev. V tem primeru lahko učencu pripada do 5 ur dodatne strokovne pomoči na teden, ki se izvaja individualno in/ali v manjši skupini, v in/ali izven oddelka.

 V okviru postopka usmerjanja starši izpolnijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja, šola pa pripravi Poročilo o otroku. Oba obrazca sta predpisana in jih je potrebno oddati na pristojno enoto Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Komisija za usmerjanje nato otroka usmeri v ustrezen program z odločbo, kjer je določeno število ur dodatne strokovne pomoči na teden, njen izvajalec ter prilagoditve. Za vsakega učenca z odločbo o usmeritvi strokovni tim v sodelovanju s starši učenca oblikuje, spremlja in evalvira individualiziran program. Ta vsebuje način izvajanja dodatne strokovne pomoči, oblike in metode dela ter potrebne prilagoditve za napredovanje posameznega učenca.