Nadrajeni učenci

Kdo so nadarjeni učenci?

Nadarjeni učenci so učenci, ki izkazujejo visoke nadpovprečne sposobnosti mišljenja ali izjemne dosežke na posameznih učnih področjih, v umetnosti ali športu. Šola tem učencem zagotavlja ustrezne pogoje za vzgojo in izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela, omogoči vključitev v dodatni pouk, oblike individualne in skupinske pomoči ter druge oblike dela.

Kot nadarjeni in/ali talentirani učenci so identificirani učenci, ki izkazujejo izjemne dosežke ali imajo potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, učnem, vodstvenem, tehniškem, gibalnem ali umetniškem (glasbenem, literarnem, likovnem, dramskem) področju in ob rednem šolskem programu potrebujejo še prilagojene programe in aktivnosti. Splošna intelektualna nadarjenost omogoča doseganje izjemnih dosežkov na več področjih hkrati. O talentiranosti govorimo, kadar učenec dosega izjemne dosežke na posameznih področjih.

Leta 1999 je strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje sprejel koncept "Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli". Le-ta temelji na eni najpogosteje uporabljenih definicij v svetu, ki je zapisana v ameriškem Zakonu o izobraževanju nadarjenih. Po tej definiciji so nadarjeni ali talentirani tisti otroci in mladostniki, ki so bodisi na predšolski stopnji, v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe in aktivnosti.

Da učenec lahko izrazi svoje nadpovprečne sposobnosti, je pomembno, da ima razvite delovne navade, je vztrajen, motiviran, zavzet za razvijanje svojih potencialov in deležen podpore staršev, učiteljev, mentorjev. Delo z nadarjenimi učenci poteka na več ravneh: v času pouka v razredu, pri dodatnem pouku, pri interesnih dejavnostih, zunaj razreda v socialnih, športnih in umetniških programih. Posebej pri mlajših učencih je poudarek na individualizaciji, vključevanju v razredne aktivnosti in v obogatitvene programe šole. Pri starejših učencih pa je poleg omenjenega dobro slediti in spodbujati njihove interese in postopno razvijati zahtevnost udejstvovanja. Učenci lahko v svojo dejavnost vključujejo druge šole (glasbena šola, jezikovni tečaji, športni klubi). Dejavnosti izbira učenec ob podpori staršev in strokovnih delavcev. Izbrano dokumentiramo v individualiziranem programu dela.

1. Evidentiranje

Poteka brez testiranj ali uporabe posebnih ocenjevalnih lestvic. Uporablja se več kriterijev (izjemni dosežki na različnih področjih, rezultati tekmovanj). Potrdi jih razredni učiteljski zbor. Evidentiranje se izvaja v 3. razredu. Tako izberemo širšo skupino otrok, ki bi lahko bili nadarjeni. Evidentiranje se lahko izvede tudi v višjih razredih.

2. Identifikacija

Pomeni ugotavljanje vrste in stopnje nadarjenosti. Izvaja se v 4. razredu. Kriteriji so: ocenjevalne lestvice nadarjenosti, ki jo izpolnjujejo učitelji, test splošnih intelektualnih sposobnosti in test ustvarjalnosti. Testiranje opravi šolska psihologinja s predhodnim pisnim soglasjem staršev. Kot nadarjen učenec je prepoznan tisti, ki vsaj na enem od testov ali na učiteljevi ocenjevalni lestvici doseže rezultat, ki sodi v zgornjih 10 % populacije enako starih vrstnikov.

3. Seznanitev in pridobitev mnenja staršev

Šolska svetovalna služba seznani starše z rezultati evidentiranja in identifikacije ter pridobi njihovo mnenje za pripravo individualiziranega programa.
Za potrjene nadarjene učence se pripravi individualizirane programe, v katerih se določijo cilji, preko katerih učenci razvijajo svoje potenciale v skladu s svojimi interesi in v okviru možnosti, ki jih imamo v šoli.
Učenci višjih razredov so lahko na pobudo učiteljev, mentorjev, šolske svetovalne službe evidentirani kot nadarjeni, čemur sledi postopek identifikacije kadarkoli v času šolanja.
Jasenka Zupančič, koordinatorica za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci