Šolski novinci

V skladu z Zakonom o osnovni šoli (UL, RS, ŠT. 12/2006, spremembe in dopolnitve Ur. l. št. 102/2007) morate starši obvezno vpisati otroke, ki bodo v tekočem koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati osnovno šolo, dopolnili starost 6 let.

Šolski okoliš

Starši vpišete otroka v javno ali v zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.
V primeru, da starši želite otroka vpisati na drugo šolo (v drugem šolskem okolišu), otrok pa sodi v naš šolski okoliš:
- obvezno vpišete otroka pri nas,
- na izbrano šolo naslovite pisno vlogo, v kateri navedite razloge za prešolanje.

Enak postopek velja za starše, ki želite prepisati otroka v našo šolo in ne živite v našem šolskem okolišu. O soglasju k prepisu se medsebojno dogovorita matična šola in šola, kamor želite vpisati otroka.

Vpis poteka v mesecu februarju v prostorih matične šole in podružničnih šol v Krašnji in Blagovici. V mesecu februarju 2023 bomo tako vpisovali otroke, ki so rojeni od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, za naslednje šolsko leto. Starši šoloobveznih otrok bodo obveščeni z vabilom po pošti in na spletni strani šole.

Ugotavljanje pripravljenosti

Ob vpisu otroka v osnovno šolo se lahko na željo staršev ugotavlja pripravljenost otroka za vstop v šolo. Če starši predlagajo odložitev šolanja, ker menijo, da njihov otrok ni pripravljen za vstop v šolo oziroma če odložitev šolanja predlaga zdravstvena služba, je ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo obvezno.

Odložitev šolanja

Učencu se med šolskim letom v prvem razredu lahko na predlog šolske svetovalne službe, šolske zdravstvene službe ali komisije za usmerjanje v soglasju s starši iz zdravstvenih in drugih razlogov odloži šolanje za eno leto.

Učenci s posebnimi potrebami

Starši imate pravico vpisati otroka s posebnimi potrebami v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok prebiva, razen, če ta šola ne izpolnjuje pogojev in je zaradi tega otroku s pravnomočno odločbo o usmeritvi, ki jo izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo, določena druga ustrezna osnovna šola.

Ana Valič, koordinatorica in vodja komisije za vpis šolskih novincev, šolska psihologinja