Splošno o šolski svetovalni službi

Običajno se starši in učenci pri prvih stikih z vrtcem in/ali šolo srečate s svetovalno službo. Naloge šolske svetovalne službe na matični šoli opravljajo pedagoginja Jasenka Zupančič (za učence in starše 1. do 4. razreda), psihologinja Ana Valič (za učence in starše 5. do 9. razreda) ter psihologinja Veronika Tumpej. Na podružnici v Krašnji je za svetovanje za otroke in starše odgovorna pedagoginja Jasna Klančišar, na podružnični šoli v Blagovici pa pedagog Peter Jerina. Svetovalni delavci pri svojem delu redno sodelujejo tudi z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

 

Srečanja s svetovalno službo se nato nadaljujejo do konca osnovne šole. V sodelovanju s starši in strokovnimi delavci šole vam svetuje predvsem glede pomoči pri vzgoji in učenju ter morebitnih težavah z nasveti, pogovori ali drugimi oblikami pomoči. Dejavno se vključuje tudi v delo vzgojnih skupin in razrednih skupnosti, in sicer v obliki razrednih ur, delavnic in dnevov dejavnosti.

Na svetovalno službo se lahko obrnete ob različnih težavah:
• učne težave, strah pred spraševanjem in pisanjem testov, slabe ocene;
• izsiljevanje, nasilje, slabi odnosi s sošolci ali prijatelji, slovo od prijatelja;
• otožnost, nočne more, strahovi, težave z nadziranjem svojih čustev, težave s prehranjevanjem, nezadovoljstvo s seboj, razmišljanje o samomoru;
• ločitev staršev, izguba enega ali obeh staršev, slabi družinski odnosi, nasilje v družini, selitev;
• odločitev za poklic in izbira srednje šole.

Delo svetovalnih delavk se močno prepleta in obsega različna področja dela:
• vpis in sprejem šolskih novincev, odlog šolanja;
• prepisi, prešolanja;
• preventivno delovanje;
• pomoč in podpora učencem s težavami na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju (krepitev samopodobe, razvijanje učinkovitejše komunikacije, učinkovito spoprijemanje s problemskimi  situacijami, razvijanje tehnik učenja) ter sodelovanje s starši, učitelji in zunanjimi sodelavci (centri za socialno delo, zdravstveni domovi, svetovalni centri);
• vodenje postopkov usmerjanja;
• dodatna strokovna pomoč;
• koordinacijo za odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci;
• testiranje učencev v postopku identifikacije nadarjenih učencev;
• poklicna orientacija;
• socialno•ekonomske stiske;
• rejništvo;
• medvrstniška učna pomoč;
• pomoč pri izvedbi humanitarnih akcij;
• koordinacija nacionalnega preverjanja znanja za učence s posebnimi potrebami;
• realizacija in evalvacija vzgojnega načrta;
• predavanja za starše.

Starši in učenci ste dobrodošli z mnenji, vprašanji, predlogi ali konkretno pomočjo pri izvedbi kakšne dejavnosti. Lahko nam posredujete tudi vaše kritike in pohvale. 
Le s pravočasnim in skupnim odzivanjem bomo sledili želenemu cilju pri izobraževanju in vzgoji otrok.

Svetovalne delavke so dosegljive vsak delavnik od 7.00 do 15.00. Ker svoje delo dopolnjujejo tudi z izvajanjem dodatne strokovne pomoči in delom z učenci v razredu, za srečanja priporočamo vnaprejšnji dogovor, da bi se izognili čakanju zaradi zasedenosti ali morebitne odsotnosti delavke.

Dosegljivi so:
Peter Jerina
 peter.jerina@guest.arnes.si
01/7234 093 (PŠ Blagovica)

Jasna Klančišar
 jasna.klancisar@guest.arnes.si
01/7234 056 (PŠ Krašnja)

Veronika Tumpej
 veronika.tumpej@guest.arnes.si
01/7236 566

Barbara Žgavec
 barbara.zgavec@guest.arnes.si
01/7236 566


Jasenka Zupančič
 jasenka.zupancic@guest.arnes.si
01/7235 020, 051 272 718Informacije na spletu:
To sem jaz (http://www.tosemjaz.net)
Varni internet (https://www.varniinternet.si)
Safe.si (http://www.safe.si)
Logout–svetovanje v zvezi z internetom in mobilnimi napravami (http://www.logout.si)
Mladinsko informativno svetovalno središče Slovenije (http://www.misss.si)
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše (http://www.scoms.lj.si)
TOM telefon otrok in mladostnikov (http://www.zpms.si/programi/tom.telefon)
Zavod za izboljšanje kvalitete življenja (http://med.over.net)
Inštitut za sodobno družino Manami (http://www.familylab.si)
Društvo Bravo (https://www.drustvo-bravo.si/)