Neobvezni izbirni predmeti za šolsko leto 2023/2024Kaj so neobvezni izbirni predmeti?

Neobvezni izbirni predmeti so del razširjenega programa osnovne šole, v katerega se učenci vključujejo prostovoljno.

Šola lahko za učence 4., 5. in 6. razreda ponudi pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:

 • drugi tuji jezik (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina)
 • umetnost
 • računalništvo
 • šport
 • tehnika.   

Za učence 7., 8. in 9. razreda pa se izvaja pouk drugega tujega jezika (nemščina, francoščina, italijanščina, hrvaščina, madžarščina) kot neobvezni izbirni predmet.

Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da lahko obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti.

Seveda pa se učenec v soglasju s starši lahko odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.


Število ur, ki so namenjene neobveznim izbirnim predmetom

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, drugi tuji jezik pa se izvaja dve uri tedensko. 


Število predmetov, ki jih učenec lahko izbere

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.


Umestitev neobveznih izbirnih predmetov v urnik

Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah ali 6. oziroma 7. šolsko uro, lahko tudi v obliki blok ur, v tem primeru na 14 dni.


Ocenjevanje pri neobveznih izbirnihh predmetih

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.


Odsotnost pri neobveznih izbirnih predmetih

Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.


Normativi za oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov

Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale iz učencev drugega oziroma tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja.
 
Posamezni neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal za najmanj 12 učencev, v primeru da gre za edino učno skupino na šoli, pa za najmanj 8 učencev.
 
V posamezni skupini neobveznega izbirnega predmeta je lahko največ 28 učencev.
 
Učne skupine pri pouku neobveznih izbirnih predmetov se bodo oblikovale ločeno za matično šolo in podružnične šole.


Menjava neobveznega izbirnega predmeta

V primeru, da se ob začetku šolskega leta posamezni učenec premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v primeru, da spremeba ne ogrozi obstoja skupine oziroma do popolnitve posamezne učne skupine.


Postopek izbire

 • februar – roditeljski sestanki za starše tretješolcev in šestošolcev
 • april – prijava k neobveznim izbirnim predmetom
 • maj – oblikovanje skupin neobveznih izbirnih predmetov in seznanitev učencev in staršev z razvrstitvijo
 • junij – usklajevanje, premiki učencev pri razvrstitvi in dokončno oblikovanje skupin

Seznam neobveznih izbirnih predmetov za šolsko leto 2023/2024

V šolskem letu 2023/2024 ponujamo sledeče izbirne predmete za:

Opomba: Če klikneš na ime predmeta, dobiš njegov opis.


Opisi izbirnih predmetov


DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA

Razred: 4., 5. in 6.

Obseg ur: 2 uri na teden oziroma 70 ur na leto

V OŠ ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet, vendar se uresničujejo z zmanjšano intenzivnostjo.

Na začetnih stopnjah se učenci učijo celostno po načelih zgodnjega učenja, ki vključuje več čutov in veliko raznolikih dejavnosti, ki spodbujajo aktivno učenje, kot so igranje, petje, dramatizacija, igre vlog in podobno. Obravnavali bomo teme iz vsakdanjega življenja na zelo preprost in igriv način.

Na začetnih stopnjah učenja tujega jezika je največji poudarek na pridobivanju besedišča ter pravilni izgovorjavi (nemških) besed.

Učenec se z učenjem drugega tujega jezika usposablja za govorne in pisne stike, za pridobivanje in razumevanje informacij v tujem jeziku.

Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenec se v pouk vključi prostovoljno.


DRUGI TUJI JEZIK NEMŠČINA

Razred: 7., 8. in 9.

Obseg ur: 2 uri na teden oziroma 70 ur na leto

Tudi v 7., 8. in 9. razredu osnovne šole ima nemščina kot neobvezni izbirni predmet iste splošne cilje kot obvezni izbirni predmet nemščina.

V 7., 8., in 9. razredu pouk drugega tujega jezika prilagajamo sodobnim izzivom. Učenec se usposablja za govorne in pisne stike, za pridobivanje, razumevanje in podajanje informacij v tujem jeziku. Večji poudarek je na pisnem in govornem sporočanju ter aktivni uporabi pridobljenega besedišča.

Pri drugem tujem jeziku je za razliko od prvega tujega jezika večji poudarek na sporazumevalnih in učnih strategijah ter medjezikovni in medkulturni ozaveščenosti.

Sporazumevalne možnosti razvijamo s pomočjo sporazumevalnih dejavnosti, kot so branje navodil, telefonski pogovori, gledanje filma, reševanje križank, predavanja, poslušanje in branje besedil, igre vlog, samostojne predstavitve v razredu ...

Pouk drugega tujega jezika izvajamo kot neobvezni izbirni predmet, učenec se v pouk vključi prostovoljno.

V 7. razredu osnovne šole je priporočljivo, da učenci nadaljujejo z neobveznim izbirnim predmetom, če so že v 4., 5. in/ali 6. razredu imeli nemščino kot neobvezni izbirni predmet. Je pa tudi možno, da v 7. razredu izberejo nemščino kot obvezni izbirni predmet. Učbeniki pri neobveznem in obveznem izbirnem predmetu so različni po vsebini.


DRUGI TUJI JEZIK HRVAŠČINA

Razred: 7., 8. in 9.

Obseg ur: 2 uri na teden oziroma 70 ur na leto

Učenec se pri pouku drugega tujega jezika usposablja za sporazumevanje s tujimi govorci v vsakdanjih okoliščinah, navaja se na uporabo tega jezika pri pridobivanju podatkov iz pisnih in drugih virov. Pri pouku postopna razvija sporazumevalno jezikovno, sociallingvistično in pragmatično zmožnost.

V 7. in 8. razredu bomo razvijali zmožnost slušnega in govornega razumevanja, govornega sporočanja in razumevanja. Poudarek bo tudi na razvijanju pisne zmožnosti.

Besedila, ki se bodo obravnavala, bodo kratka in preprosta, navezovala pa se bodo na učenčev izkušenjski svet. Brala in poslušala se bodo različna besedila. Učenci se bodo naučili govorno in pisno sporočati. Pisali bodo kratka in preprosta besedila.


ŠPORT

Razred: 4., 5. in 6.

Izbirni predmet šport se uvaja v učni program šol, da omili čedalje manjšo gibalno dejavnost, nezdrave prehranjevalne navade in specifične načine preživljanja prostega časa naših otrok. Strokovnjaki vse bolj poudarjajo, da le strokovno vodena, dovolj intenzivna, kakovostno strukturirana in redna športna vadba lahko nevtralizira negativne posledice današnje pretežno sedeče generacije mladostnikov. Gibanje ima številne pozitivne vplive na psihofizično zdravje človeka. Ti vplivi so izredno pomembni že v obdobju odraščanja. S primerno športno vadbo navajamo učence na zavesten nadzor pri izvedbi položajev in gibanj telesa ter tako oblikujemo pravilno telesno držo; razvijamo koordinacijo gibanja, vzdržljivost, moč, hitrost in gibljivost; učinkovito uravnavamo telesno težo in količino podkožnega maščevja, pripomoremo h gradnji kostne mase in pozitivno vplivamo na številna druga področja učenčevega razvoja. Izvajanje raznolikih športnih dejavnosti omogoča pridobivanje gibalnih kompetenc, kar predstavlja eno od najpomembnejših razvojnih nalog v otroštvu in mladostništvu.

Namen enoletnega programa neobvezni izbirni predmet šport je tudi spoznavanje novih športov, ki jih v obveznem šolskem programu ni mogoče izvajati, so pa z vidika športno rekreativnih učinkov pomembni za kakovostno preživljanje prostega časa v vseh življenjskih obdobjih. Poskušali bomo približati šport učenčevim potrebam, interesom, željam ter poudariti pozitivno stran športa. Poleg že omenjenih stvari pa menimo, da je pomembno tudi druženje, veselje, zabava in spoznavanje narave, kar bi z vsebinami neobveznega izbirnega predmeta prav gotovo dosegli ali pa bi se jim vsaj približali.

Programu tega izbirnega predmeta je namenjenih 35 ur pouka. S tem programom bomo poskušali uresničiti v učnem načrtu zapisane splošne in operativne cilje.

Pozitivno je to, da ima učitelj pri pripravi in izvajanju programa precejšnjo stopnjo avtonomije, predvsem glede izbire med širokim spektrom zanimivih sodobnih športno-rekreativnih vsebin in njihovo časovno razporeditvijo.


TEHNIKA

Razred: 4., 5. in 6.

Obseg ur: 1 ura na teden oziroma 35 ur na leto

 • Izbirni predmet tehnika poglablja, razširja in nadgrajuje predmet naravoslovje in tehnika.

 • Razširja osnovna spoznanja o tehnoloških lastnostih posameznih gradiv in praktična znanja, spretnosti in delovne navade pri uporabi orodja, pripomočkov, strojev in naprav za oblikovanje in obdelavo gradiv.

 • Pri praktičnem delu učenci spoznavajo nevarnosti in varnostne ukrepe ter razvijajo spretnosti in navade pri uporabi zaščitnih sredstev.

 • Konstruiranje modelov s sestavljankami (Fisher technik, lego) omogoča pridobivanje tehničnega in fizikalnega znanja in izkušenj ter razvijanje sposobnosti za ustvarjalnost in konstruktorstvo.

 • Risanje in branje tehnične in tehnološke dokumentacije pomenita načine in sredstva grafičnega in pisnega sporazumevanja v tehniki in tehnologiji ter navajanje na izražanje zamisli, kar razvija prostorsko predstavljivost učencev.

 • Pri delu v skupini razvija sposobnosti sodelovanja in vodenja.

 • Učitelj spodbuja nastanek izdelkov, ki nastanejo iz idej učencev in s katerimi učenci razvijajo svoje ročne spretnosti. Izdelki imajo uporabno vrednost in so sestavljeni iz različnih gradiv (papir, les, umetne snovi, kovine ...).   

 • Pri izbirnem predmetu tehnika se preverja in ocenjuje tri elemente: znanje (ustno sproti ob delovnem procesu), proces dela (izdelavo izdelka) in rezultate dela (izdelek, konstrukcijo, plakat …).